Le 26 mars dernier, les louveteaux des Peaux-rouges ont vendu des oeufs de Pâques dans le centre-ville de Dudelange, au profit des actions de l'ONGD-FNEL. Lors de cette activité, ils sont parvenus à récolter 250€, merci à eux pour leur investissement !

Éiert ech an den Nepal geflu sinn hunn ech mer iwwerluet, wat fir e Projet ech mat de Kanner am HRDC maache kinnt. Ech hu vill iwwer d’Selbstbild vun engem Kand mat enger kierperlecher Beanträchtegung nogeduecht an et huet net laang gedauert an ech sinn op d’Iddi komm eppes mat Selbstduerstellung ze maachen. D’Kanner sinn am Kontext vun hirer Behënnerung ëmmer mat Virurteeler konfrontéiert well viru Virurteeler ass kee gefeit. Meng Famill gesäit mech anescht wie meng Schoulkomeroden oder d’Leit deenen ech op der Strooss begéinen... D’Fro bei dësem Projet war also: Wéi gesinn ech mech selwer?!

Cela fait bientôt 6 mois que je suis dans les bureaux de l’ONGD-FNEL, en tant que volontaire européen. Cela signifie que je suis déjà à la moitié de ce volontariat !
C’est donc le bon moment pour faire un petit point sur mes activités, d’autant plus que le Service National de la Jeunesse a organisé du 16 au 19 février un « Mid-term Training » qui avait exactement pour but de nous aider à faire le point.

De 27. an 28. Februar 2016 hunn déi 43 Scouten, déi am Summer mat op de Solidaritéitscamp am Nepal matginn, sech am Home vun de Mamer Wisele getraff. An dëser Formatioun, wollt de Staff si déi nepaleesesch Kultur entdecke loossen, si fir d’Entwécklungshëllef sensibiliséieren a si op spezifesch Punkte preparéieren.

Mardi 2 février, le club Luxembourg-Doyen des Soroptimistes a profité de l'organisation de sa réunion statutaire du mois de février pour remettre à L'ONGD-FNEL un chèque de 3.000€ !
Monsieur Guy Aach, consul honoraire du Népal, et Monsieur Claude Kaiser, vice-président de FNEL-ONGD,étaient présents lors de cet évènement.
Un trés grand merci au club pour sa générosité !